روز اول چالش همبرگر اضافه مجانی

روز اول چالش نه شنیدن و رد شدن

داستان

سفر آغاز شد.

روز اول که در ساندویچی همبرگر را خوردم پس از اتمام همبرگر روی صندلی نشستم و شخصی جلوی محل سفارش دادن ایستاده بود و نمی رفت

ادامه مطلب …