چطور نگرانی را از بین ببریم بدون انجام مدیتیشن حتی با ربع ساعت!؟